Tel. 07872949395, e-mail: info@polishacademy.co.uk
Tel. 07872949395, e-mail: info@polishacademy.co.uk
Witamy w Akademii Języka Polskiego
Witamy w Akademii Języka Polskiego

Statut Akademii Języka Polskiego

 

ART. 1

 

 Postanowienia Ogólne

 

1.  Szkoła nosi nazwę Akademii Języka Polskiego w Londynie, zwanej dalej szkołą.

2.  Siedzibą szkoły jest budynek Oaklands Primary School, Oaklands Road, Hanwell W7 2DP

3.  Szkoła jest instytucją edukacyjno – wychowawczą, niezależną i samodzielną.

4.  Szkoła została zarejestrowana w Companies House pod nazwą Polish Academy 10408068  

5.  Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut.

6.  Działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz działalność organizacji wspomagających regulują:

-        Regulamin szkoły

-        Program dydaktyczno – wychowawczy

-        Kalendarz szkoły

7. Zajęcia w szkole odbywają się od września do lipca 2 razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki od godziny 17:15 do godziny 19:15, przez 38 tygodni lub dla szkoły sobotniej raz w tygodniu od godziny 9:00 do godziny 13:00 przez 35-36 tygodni w roku, zgodnie z organizacją zajęć dydaktycznych w szkołach angielskich.

 

 

ART. 2

 

Cele i Zadania Szkoły

 

 1.  Celem działalności szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, historii i geografii Polski w języku ojczystym oraz wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.

2.  W osiągnięciu zamierzonych celów ma pomagać ścisła współpraca szkoły z rodzicami.

3.  Szkoła prowadzi działalność w oparciu o związki z Polską Macierzą Szkolną.

 

ART 3

 

Szkoła Składa się z :

 

1. Uczniów szkoły,

2. Nauczycieli szkoły,

3. Rodziców i opiekunów,

 

ART 4

 

Władzami Szkoły są :

 

1. Dyrekcja Szkoły,

2. Rada Rodziców,

 

ART. 5

 

Dyrekcja Szkoły :

 

1. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.

2.  Zatrudnia lub zwalnia nauczycieli, organizuje zastępstwa w razie nieobecności nauczyciela.

3. Uczestniczy w posiedzeniach Rady Rodziców.

4. Przedstawia całej społeczności szkolnej program działań szkoły oraz kalendarz imprez szkolnych podczas pierwszego zebrania związanego z organizacją nowego roku szkolnego.

5. Składa sprawozdanie z działalności dydaktyczno-wychowawczej podczas Walnego Zebrania dotyczącego wyboru nowej Rady Rodziców.

6. W sprawach indywidualnych jest do dyspozycji uczniów i ich rodziców (opiekunów) podczas zajęć, lub poprzez kontakt telefoniczny w pozostałe dni tygodnia.

 

ART. 6

 

Rada Pedagogiczna

 

1. Nauczyciele szkoły tworzą Radę Pedagogiczną.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej z urzędu jest dyrektor szkoły.

3. Nauczycielami w szkole są nauczyciele o kwalifikacjach pedagogicznych.

4. W wyjątkowych sytuacjach nauczycielami mogą zostać osoby nie posiadające kwalifikacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Nauczyciel taki uzyskuje status asystenta, który winien zdobyć niezbędne wiadomości przez samokształcenie. Obowiązkiem nauczyciela niewykwalifikowanego jest zwracać się we wszystkich trudnościach w nauczaniu do nauczyciela wykwalifikowanego.

5. Rada Pedagogiczna ma decydujący wpływ w kwestiach pedagogicznych i metodycznych. Swoją pracę opiera na Statucie szkoły oraz postanowieniach Walnego Zebrania i Rady Rodziców.

6. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana między innymi do ;

            a. okresowych posiedzeń w celu omówienia wyników nauczania oraz szukania efektywnych rozwiązań wszelkich problemów wynikłych w procesie dydaktycznym,

            b. podziału uczniów na grupy wiekowe według kryteriów metodyczno-merytorycznych oraz układania programu nauczania dla poszczególnych grup,

7. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo egzekwowania od uczniów dobrych wyników nauczania i nienagannej dyscypliny.

8. Osoba ucząca winna cechować się kulturą osobistą i opanowaniem wobec dzieci, a także rodziców (opiekunów).

9. Zadaniem każdego członka Rady Pedagogicznej jest informowanie rodziców (opiekunów) o postępach uczniów, o trudnościach w prowadzeniu zajęć oraz mobilizowanie rodziców (opiekunów) do aktywnej pomocy w szkole.

10. Sprawy przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej są objęte tajemnicą zawodową.

 

ART. 7

 

Środki Finansowe Szkoły

 

1. Za prowadzenie gospodarki finansowej szkoły odpowiedzialna Dyrekcja szkoły.

2. Budżet szkoły opiera się na :

            a. opłatach czesnego wnoszonych przez rodziców i opiekunów,

            b. środkach uzyskanych przez szkołę (imprezy szkolne, dotacje, darowizny)

 

ART. 8

 

Postanowienia Końcowe

 

1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy Statut.

2. Poprawki zmian w Statucie mogą być wnoszone ma Walnym Zebraniu.

3. Statut Akademii Języka Polskiego został zatwierdzony w dniu 30 marca 2017 roku.

 

 

 

Informujemy, że nasza Szkoła, otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Dofinansowanie częściowo pokryło koszty wynajmu budynku oraz sprzętu szkolnego.

Serdecznie dziękujemy.

Print Print | Sitemap
© Akademia Języka Polskiego