Tel. 07872949395, e-mail: info@polishacademy.co.uk
Tel. 07872949395, e-mail: info@polishacademy.co.uk
Witamy w Akademii Języka Polskiego
Witamy w Akademii Języka Polskiego

Regulamin Akademii Języka Polskiego w Londynie

 

Postanowienia ogólne

 

Regulamin jest załącznikiem do Statutu Akademii Języka Polskiego w Londynie.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Organizacja szkoły

 

 Uczęszczanie do Akademii Języka Polskiego jest dobrowolne i zgodnie z angielskim prawem, stanowi jedynie uzupełniającą formę kształcenia.

Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.

Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.

Rodzice wypełniają formularz rejestracyjny.

 

Zasady rekrutacji

 

Nabór nowych uczniów dokonywany jest przez Zarząd szkoły.

Do Akademii Języka Polskiego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 4 do 18 lat.

O przyjmowaniu do szkoły decyduje w kolejności: 

      a) wiek dziecka

      b) umiejętności językowe

 

Terminy i czas trwania zajęć szkolnych

 

szkoła w dni powszednie

Zajęcia szkolne odbywają się we wtorki i w czwartki przez 38 tygodni w roku, zgodnie z organizacją zajęć dydaktycznych w szkołach angielskich. Harmonogram zajęć jest udostępniany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

dla klas 1-6 zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

dla klas: 0, wszystkich klas gimnazjum oraz klasy ,,język polski jako obcy” zajęcia odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 17:20 i kończą o godzinie 19:20.

Między lekcjami jest jedna 15 minutowa przerwa.

 

Opłata za szkołę

 

Za pierwsze dziecko opłata wynosi £390 za cały rok (£50 w dniu zapisu, następnie w dwóch ratach po £170 płatnych do 15 lipca i 31 stycznia).

Za drugie i kolejne dziecko opłata zostanie pomniejszona o 20% (£312).

Miejsce w szkole gwarantuje wpłata depozytu w wysokości £50 za każde dziecko. Suma depozytu doliczana jest na poczet opłaty za rok szkolny. W przypadku rezygnacji, depozyt nie podlega zwrotowi.

Opłaty za szkołę z wyjątkiem depozytu należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły przelewem, gotówką lub czekiem w Banku SANTANDER zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Szkoły. Wszystkie czeki należy wystawiać na „Polish Academy”, a na odwrocie czeków prosimy dopisać imię i nazwisko dziecka. 

      sort code             09-01-29

      account number  06022772 

Uczniowie

 

Uczniami Akademii Języka Polskiego mają prawo być wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne, w wieku 4–18 lat.

Uczniowie mają prawo do bycia traktowanymi w sposób nienaruszający ich godności osobistej.

Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu szkoły.

Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.

Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na jej terenie.

Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.

Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru opiekuna.

Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły.

Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych   prawem używek, nie mogą również być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły.

W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądź dyrektor szkoły ma prawo wysłać pisemne upomnienie do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły.

 

Rodzice

 

Rodzice zobowiązani są do:

uczestniczenia w zebraniach szkolnych,

usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień,

dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie; dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden semestr, a wcześniej nie powiadomią dyrektora szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów,

punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach,

odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji, upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka,

powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły; decyzję o wycofaniu dziecka ze szkoły powinno poprzedzać 1-miesięczne, pisemne wypowiedzenie,

regularnego posyłania dzieci do szkoły na zajęcia. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dziecko w szkole.

Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez dziecko w szkole.

 

Przepisy końcowe

 

Regulamin Akademii Języka Polskiego wchodzi w życie z dniem 01.04.2019.

Data następnej aktualizacji: 30.03.2020. 

Informujemy, że nasza Szkoła, otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Dofinansowanie częściowo pokryło koszty wynajmu budynku oraz sprzętu szkolnego.

Serdecznie dziękujemy.

Print Print | Sitemap
© Akademia Języka Polskiego