Tel. 07872949395, e-mail: info@polishacademy.co.uk
Tel. 07872949395, e-mail: info@polishacademy.co.uk
Witamy w Akademii Języka Polskiego
Witamy w Akademii Języka Polskiego

Bezpieczeństwo dzieci w szkole

 

 

1. Przywożenie i odbiór dzieci

  • Przywożenie

Dzieci poniżej 11-go roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się w budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do czasu rozpoczęcia lekcji .

 

  •  Odbiór

Rodzice mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci z terenu szkoły po zakończonych zajęciach szkolnych. Rodzic ma prawo upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka, w takim przypadku jest on odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela o tym fakcie oraz podanie danych osoby upoważnionej. 

Dzieci powyżej 11-go roku życia, za pisemną zgodą rodzica mogą po skończonych lekcjach samodzielnie opuszczać teren szkoły.

W przypadku kiedy rodzic się spóźnia jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie szkołę telefonując na numer tel.   07872949395  lub 07809408471. 

   W takim wypadku rodzic jest zobowiązany do zaorganizowania odbioru dziecka przez inną osobę. Dyżurujący są odpowiedzialni za dzieci oczekujące na odbiór, upewniając się, że dzieci nie opuszczają samowolnie terenu szkoły. Jeżeli szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia się rodzica, dyżurujący  po upływie 15 minut, będą starali się skontaktować z rodzicem dziecka.

Rodzicom którzy notorycznie będą zwlekać z odbiorem dziecka ze szkoły, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości £10 za każde spóźnienie.

  • Brak kontaktu

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, dyżurny będzie kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi rodziców dziecka) których numery telefonów zostały podane na formularzu rejestracyjnym.

W przypadku gdy nie można się skontaktować z żadną z wyżej wymienionych osób po upływie 1 godziny dyżurujący może skontaktować się z policją lub   Social Services.

Dziecko nie będzie przewożone przez nauczycieli ani innych rodziców bez uprzedniej zgody rodziców.

 

2. Nieobecność

Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne i nie ma ustawowego obowiązku posyłania tam dzieci. Jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywalnej nieobecości dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeżeli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

 

3. Nagłe przypadki i zdrowie

W przypadku gdyby dziecko uległo wypadkowi, rodzice dziecka zostaną poinformowani w trybie natychmiastowym. Przy małych obrażeniach osoba dyżurująca  lub nauczyciel przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, udzieli dziecku pierwszej pomocy w szkole. Dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego do momentu, gdy jest gotowe żeby wrócić do klasy lub do czasu odbioru przez rodzica.Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia.Żadne lekarstwa nie będą podawane dziecku bez uprzedniej zgody rodziców. Rodzice są zobowiązani poinformować szkołę o chorobach, na które chruje dziecko (n.p. asthma, padaczka,alergie). Szkoła nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za udzielanie pomocy medycznej dzieciom chorującym na przewlekłe choroby, jednakże w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym oświadczeniu  rodziców, nauczyciel lub osoba dyżurująca  może zgodzić się na podanie dziecku odpowiednich leków.

 

4. Fotografowanie

Szkoła będzie ubiegała się o zgodę rodziców na robienie dzieciom zdjęć podczas zajęć lub uroczystości szkolnych i umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły (patrz formularz zgłoszeniowy)

 

5. Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbywanie

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w obowiązującym dokumencie i skontaktuje z odpowiednimi organami.

 

6. Narkotyki i używki

Narkotyki oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dziecko, które zażywa lub sprzedaje narkotyki, nawet jeżeli zdarzyło się to po raz pierwszy zostanie wydalone ze szkoły.

Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie papierosów przez uczniów na terenie szkoły jest zabronione. 

Informujemy, że nasza Szkoła, otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Dofinansowanie częściowo pokryło koszty wynajmu budynku oraz sprzętu szkolnego.

Serdecznie dziękujemy.

Print Print | Sitemap
© Akademia Języka Polskiego