Tel. 07872949395, e-mail: info@polishacademy.co.uk
Tel. 07872949395, e-mail: info@polishacademy.co.uk
Witamy w Akademii Języka Polskiego
Witamy w Akademii Języka Polskiego

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z programów nauczania oraz formułowania oceny.

 

 

I. Sposób oceniania i kryteria ocen

II. Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

Sposób oceniania i kryteria ocen

 

1. Sposób oceniania w klasach I – III

Uwagi pisemne na temat jakości wykonania zadania, podkreślające osiągnięcia i w formie postulatu wskazujące możliwości uniknięcia błędów,

uwagi ustne, które w sposób motywujący do dalszej pracy oceniają postęp dziecka w stosunku do przeszłości

ocena śródroczna ma charakter opisowy dzienniku lekcyjnym

ocena roczna jest oceną opisową

W klasach I – III ocenianie opisowe ma charakter wspomagający, odbywa się w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonane polecenia, chwali za wysiłek, wkład pracy, trafne wnioski, oryginalność myślenia, staranność, systematyczność, chęci, zaangażowanie ucznia w proces dydaktyczny. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi.

Nauczyciel stosuje dostępne sposoby oceniania wspomagającego np. obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje prac używając oceny słownej :

- wspaniale,

- bardzo dobrze,

- dobrze,

- musisz jeszcze popracować,

stosuje naklejki lub pieczątki nagradzające prace pisemne uczniów i motywuje do dalszego wysiłku.

Nauczyciel wpisuje obserwacje o postępach ucznia poszczególnych aktywności do dziennika lekcyjnego w formie:

A - znakomicie

B – dobrze

C – zadawalająco

D – niezadawalająco

 

2. Sposób oceniania w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum

ocenianie bieżące, podsumowujące i motywacyjne

Ustala się następującą skalę ocen bieżących, podsumowujących i motywacyjnych:

6,

5-,5,5+,

4-,4,4+,

3-,3,3+,

2-,2,2+

1, 1+

Nauczyciele oceniają zgodnie z kryterium procentowym: Przy dolnej granicy punktacji do oceny otrzymanej przez ucznia nauczyciel dopisuje znak „-‘’, przy górnej punktacji – znak „+”.

Oceny bieżące dostarczają informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności na poszczególnych jednostkach lekcyjnych oraz pomagają uczniowi rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe strony, dają wskazówki do dalszej pracy. Są to oceny za : odpowiedzi ustne, pracę domową, ćwiczenia wykonywane na zajęciach lekcyjnych samodzielnie lub w grupach. W zależności od rodzaju prowadzonego przedmiotu nauczyciel ma prawo wprowadzić ocenianie bieżące z innych aktywności, jeżeli są one uwzględnione w indywidualnym systemie oceniania i nagradzania ucznia.

Ocenianie uczniów powinno być systematyczne i obejmować różne formy. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących:

· 3 w przypadku 2 godzin zajęć w tygodniu,

· 6 w przypadku 4 godzin zajęć w tygodniu,

Oceny podsumowujące sprawdzają postępy ucznia i dostarczają informacji o efektywności nauczania oraz pomagają w adoptowaniu planu nauczania w ciągu rokuszkolnego w zależności od osiągniętych przez uczniów rezultatów. Są to oceny ze: sprawdzianów pisemnych i praktycznych obejmujących każdy dział programowy, (mogą zawierać dodatkowe zadania dla uczniów wyróżniających się na ocenę celującą), testów obiektywnych zawierających ograniczoną liczbę poprawnych odpowiedzi, testów subiektywnych zawierających różne formy zadań, prac klasowych w formie opisowej, dyktand. Testy obiektywne i subiektywne są punktowane. O terminie pracy ocenianej oceną podsumowującą uczniowie muszą być poinformowani co najmniej na jeden tydzień wcześniej i fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. Sprawdzian ponadto musi zostać poprzedzony przygotowaniami. Po sprawdzeniu wyżej wymienionych prac w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni, powinno odbyć się omówienie i poprawa pracy lub sprawdzianu. Może się odbyć tylko jeden zapowiedziany sprawdzian lub praca klasowa w ciągu jednego tygodnia zajęć edukacyjnych.

 

Celem ocen motywacyjnych jest uznanie wysiłku i wkładu pracy dziecka, jego oryginalności myślenia, systematyczności pracy oraz aktywizacja zarówno grupowa, jak i indywidualna.

Są to oceny za aktywność, estetykę pracy, recytację, pracę dodatkową „zadania dla chętnych”, pracę w grupach, udział w konkursach przedmiotowych. Oceny motywacyjne mogą być wyrażane oceną cyfrową lub znakiem arytmetycznym „+”, „-‘’. Za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje plus. Po otrzymaniu trzech plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. W szczególnych przypadkach, jeśli wiedza ucznia wykracza znacznie ponad podstawę programową, lub jeśli wykazuje on oryginalny tok myślenia, stawia trafne, ciekawe wnioski, uczeń może otrzymać ocenę motywacyjną

celującą, zamiast znaku plus. Nauczyciele mają prawo stosować dodatkowo inne formy nagradzania uczniów oceną motywacyjną, uwzględniające samoocenę i ocenę klasy, jeśli określone są one w indywidualnych systemach oceniania i nagradzania uczniów.  Za nieprzygotowanie do lekcji uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymuje minus. Otrzymanie trzeciego minusa w szkole podstawowej i gimnazjum równa się ocenie niedostatecznej. Za nieprzygotowanie do lekcji uznaje się: brak zadanej pisemnej i ustnej pracy domowej, nieznajomość zadanego tekstu literackiego, brak zeszytów przedmiotowych lub zeszytów ćwiczeń. Nieprzygotowanie do zajęć uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Za nie przygotowanie, które nie zostało zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć, uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

 

Kryteria ocen rocznych

Ustala się następującą skalę ocen rocznych:

celujący,

bardzo dobry,

dobry,

dostateczny,

dopuszczający,

niedostateczny.

  • stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, odnosi sukcesy na konkursach przedmiotowych, olimpiadach.
  • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami wykorzystując je w innych dziedzinach nauki, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów życia codziennego.
  • stopień dobry otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, czasami stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów życia codziennego.
  • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie trudności.
  • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach nie uniemożliwiają mu dalszego zdobywania wiedzy z danegoprzedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o elementarnym stopniu trudności z pomocą nauczyciela.
  • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

II. Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. Odbywa się ono w styczniu.

2. Klasyfikowanie roczne odbywa się w lipcu i polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych , będących wypadkową oceny śródrocznej.

3. Ocena śródroczna i roczna w klasach I – III oraz ocena z zachowania są to oceny opisowe.

4. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej.

5. Ocena śródroczna i roczna od klasy IV szkoły podstawowej, w gimnazjum wyrażona jest w skali 1-6.

6. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych, przy czym nie jest ona ich średnią arytmetyczną.

7. Przed rocznym ( semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

8. O ocenach klasyfikacyjnych uczeń jest informowany na bieżąco.

9. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, rodzice otrzymują informację pisemną na miesiąc przed zatwierdzeniem wyników semestralnych i rocznych.

10. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

Informujemy, że nasza Szkoła, otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Dofinansowanie częściowo pokryło koszty wynajmu budynku oraz sprzętu szkolnego.

Serdecznie dziękujemy.

Print Print | Sitemap
© Akademia Języka Polskiego